Translation

Has to be short, explanatory and catchy! :)

ShortDescription
English
Context English Hungarian
ShortDescription Land your crew on an abandoned island! Mine raw materials, grow food, build factories, craft products, research technologies and trade with others. Become an industrial giant! It won't be easy to keep your colony alive. Köss ki a legénységeddel egy elhagyatott szigeten! Bányássz nyersanyagokat, termessz élelmiszert, építs gyárakat, készíts termékeket, kutass technológiákat és kereskedj másokkal. Legyél ipari óriás! Nem lesz könnyű életben tartani a kolóniádat.
LongDescription_6 Farm your land
You need to feed your people by growing simple crops such as potatoes. Later, you will be able to grow more advanced crops such as wheat or soybeans and process them to make more kinds of food and products. You can also produce fertilizers and use greenhouses to keep up with the food demands.
Gazdálkodj a földeden
Egyszerű növények, például burgonya termesztésével kell táplálnod a népedet. Később fejlettebb növényeket, például búzát vagy szójababot is termeszthetsz majd, és feldolgozhatod őket, hogy többféle élelmiszert és terméket állíts elő belőlük. Műtrágyát is termelhetsz, és üvegházakat is használhatsz, hogy lépést tarts az élelmiszerigényekkel.
LongDescription_5 Mine raw resources on fully dynamic terrain
Find the natural riches of your land and use them to expand your empire. Mine coal, iron, copper, gold, or pump underground oil and water! Make open-pit mines to extract valuable ores from underground, or just dump excess rocks into the ocean to create a new land to build on! Remember that no mountain is tall enough for your fleet of excavators!

Additionally, the dynamic terrain system allows you to create access to various levels of elevation throughout your island. Dig or dump terrain to create slopes between hard to reach places so that you can have the most efficient path for your vehicles.
Nyersanyagok bányászata teljesen dinamikus terepen
Találd meg a földed természeti kincseit, és használd fel őket birodalmad bővítésére. Bányássz szenet, vasat, rezet, aranyat, vagy szivattyúzz földalatti olajat és vizet! Készíts nyitott bányákat, hogy értékes érceket termelhess ki a föld alól, vagy egyszerűen dobd a felesleges köveket az óceánba, hogy új földet hozz létre, amire építkezhetsz! Ne feledd, hogy egyetlen hegy sem elég magas a kotrógépflottádnak!

Emellett a dinamikus tereprendszer lehetővé teszi, hogy a sziget különböző magasságú szintjeihez hozzáférést alakíts ki. Áss vagy rakj le földet, hogy a nehezen elérhető helyek között lejtőket hozz létre, így a leghatékonyabb utat tudod biztosítani járműveid számára.
LongDescription_7 Expand your colony and support your people.
To staff your factories, farms, and vehicles, you need people, and lots of them. Build housing and provide essential goods to your citizens such as food, water, electricity, healthcare and household items. The population will grow on its own based on its health and happiness, but you can also recruit and rescue populations on the world map to help your island.
Terjeszd ki a kolóniádat és támogasd az embereidet.
A gyárak, farmok és járművek személyzetéhez emberekre van szükséged, méghozzá sok emberre. Építs lakásokat, és biztosítsd az alapvető javakat a polgáraidnak, mint például élelem, víz, áram, egészségügyi és háztartási cikkek. A népesség magától is nőni fog az egészség és a boldogság alapján, de a világtérképen is toborozhatsz és megmenthetsz embereket, hogy segítsenek a szigeteden.
LongDescription_3 Build vehicles and transport products
Logistics systems ensure that trucks will automatically deliver products where they are most needed. You can configure the logistics to make it more efficient. Don’t forget to build enough trucks or upgrade existing ones to keep things moving!
Építs járműveket és fuvarozd a termékeket
A logisztikai rendszerek biztosítják, hogy a teherautók automatikusan oda szállítják a termékeket, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A logisztikát konfigurálhatod, hogy még hatékonyabbá tedd. Ne felejts el elég teherautót építeni vagy a meglévőket fejleszteni, hogy a dolgok mozgásban maradjanak!
LongDescription_4 Build conveyor belts and pipes
Use conveyor belts and pipes to route products efficiently and relieve stress on truck-based logistics. The transport system supports vertical stacking and auto-pathing for easy placement. Balancers and sorters also help organize your assembly lines by providing priority and sorting functionalities.
Építs szállítószalagokat és csöveket
Használj futószalagokat és csöveket a termékek hatékony továbbítására és a teherautó-alapú logisztika tehermentesítésére. A szállítórendszer támogatja a függőleges egymásra helyezést és az automatikus útvonalakat a könnyű elhelyezés érdekében. A balanszerek és a válogatók elsőbbségi és válogatási funkciókkal is segítik az összeszerelő sorok szervezését.
LongDescription_8 Build complex oil and chemical refineries
Break crude oil down into different usable fractions using multiple refining stages. With the ability to stack pipes you can create compact and scalable plants that can make all the oil-based products you will need for your growing empire.
Építs komplex olaj- és vegyipari finomítóüzemeket
A nyersolajat több finomítási fázis segítségével különböző felhasználható frakciókra bonthatod. A csövek egymásra helyezésének képességével kompakt és méretezhető üzemeket hozhatsz létre, amelyek képesek az összes olyan olajalapú terméket előállítani, amelyre növekvő birodalmadnak szüksége lesz.
LongDescription_1 Your journey will start on an abandoned island with a small crew of loyal workers. In order to survive, you will need to mine raw materials from the earth, grow food, build factories, manufacture products, construct vehicles, research new technologies, explore your surroundings, and trade with other islands. If you do things right, you'll work your way up towards an industrial superpower and you can even start a space program! But this is no easy task and you will be put to the test to keep your settlement alive. Utad egy elhagyatott szigeten kezdődik egy kis csapat hűséges munkással. A túlélés érdekében nyersanyagokat kell bányásznod a földből, élelmet termesztened, gyárakat építened, termékeket gyártanod, járműveket építened, új technológiákat kutatnod, felfedezned a környezetedet, és kereskedned kell más szigetekkel. Ha jól csinálod a dolgokat, ipari szuperhatalommá fejlődhetsz, és még űrprogramot is indíthatsz! De ez nem könnyű feladat, és próbára leszel téve, hogy életben tartsd a településedet.
LongDescription_2 Manufacture products
Start simple - smelt iron, mix concrete, create construction parts, and grow food. Soon you will be able to expand into crude oil processing, electronics, solar panels, data centers, and even rockets. There are over 150 unique products to explore and work with!
Termékek gyártása
Kezdd egyszerűen - olvaszd a vasat, keverj betont, készíts építőipari alkatrészeket és termessz élelmiszert. Hamarosan lehetőséged lesz a nyersolaj-feldolgozás, az elektronika, a napelemek, az adatközpontok és még a rakéták gyártására is. Több mint 150 egyedi terméket fedezhetsz fel és dolgozhatsz velük!
SupporterBundle_Description The supporter edition bundle is for players who would like to support our small game studio MaFi Games and help us to continue and scale our work on Captain of Industry. We are incredibly grateful for your continued support, and as a small "thank you" we've prepared a few exclusive items for you to enjoy!

Signed co-founders,
Marek and Filip
A támogatói csomag azoknak a játékosoknak szól, akik szeretnék támogatni a kis játékstúdiónkat a MaFi Games-t, és segíteni szeretnének abban, hogy folytathassuk a munkát a Captain of Industry-n. Hihetetlenül hálásak vagyunk a folyamatos támogatásotokért, és egy kis "köszönetként" készítettünk nektek néhány exkluzív tárgyat!

Aláírt társalapítók,
Marek és Filip
JoinOurDiscord JOIN OUR DISCORD CSATLAKOZZ A DISCORDUNKHOZ
SupporterDlc_LongDescription_CraterMap [h2]The Crater map[/h2]
There are rumors that this crater was not formed naturally, but it is a long-abandoned uranium mine. While the uranium is gone, there are still many valuable resources left exposed. You will need to be extremely careful to not breach the outer perimeter otherwise the ocean will flood the entire crater!
[h2]A kráter térkép[/h2]
A pletykák szerint ez a kráter nem természetes úton keletkezett, hanem egy régóta elhagyott uránbánya. Bár az urán eltűnt, még mindig sok értékes nyersanyag maradt szabadon. Rendkívül óvatosnak kell lenned, hogy ne törd át a külső határt, különben az óceán elárasztja az egész krátert!
SupporterDlc_LongDescription The supporter edition is for players who want to support our small indie game studio MaFi Games and help us to continue and scale our work on Captain of Industry. This pack was created for our generous backers who pledged towards the development of the game before it was released here on Steam. We understand that many people missed this opportunity, so we decided to offer this upgrade for everyone. We are incredibly grateful for your continued support, and as a small "thank you" we've prepared a few exclusive items for you to enjoy!

Signed co-founders,
Marek and Filip
A támogatói kiadás azoknak a játékosoknak szól, akik támogatni szeretnék kis indie játékstúdiónkat, a MaFi Games-t, és segíteni szeretnének nekünk abban, hogy folytathassuk a munkát a Captain of Industry-n. Ezt a csomagot nagylelkű támogatóinknak készítettük, akik a játék fejlesztésére tettek felajánlást, mielőtt az itt a Steamen megjelent volna. Megértjük, hogy sokan lemaradtak erről a lehetőségről, ezért úgy döntöttünk, hogy mindenkinek felajánljuk ezt a frissítést. Hihetetlenül hálásak vagyunk a folyamatos támogatásotokért, és egy kis "köszönetként" készítettünk nektek néhány exkluzív tárgyat!

Aláírt társalapítók,
Marek és Filip
SupporterDlc_LongDescription_TombOfCaptains [h2]Tomb of Captains[/h2]
As time passes by, it becomes apparent that the island is not ruled by just a single Captain but by a generation of Captains. The Captains are so loved by their people that they decide to build them the Tomb of Captains, which serves as their final resting place (well, one of the Captains made the order to build it, but this is not in the official statement released by the Captain’s office). This building is incredibly massive and no costs were spared on it. It’s so lavish that it has to be built in 6 stages.
[h2]Kapitányok sírja[/h2]
Ahogy telik az idő, kiderül, hogy a szigetet nem egyetlen kapitány, hanem kapitányok egész generációja uralja. A Kapitányokat annyira szeretik a népük tagjai, hogy úgy döntenek, megépítik nekik a Kapitányok Sírját, amely végső nyughelyükként szolgál (nos, az egyik Kapitány adta ki a parancsot az építésére, de ez nem szerepel a Kapitányi Hivatal által kiadott hivatalos közleményben). Ez az épület hihetetlenül masszív, és nem spóroltak vele. Annyira pazar, hogy 6 szakaszban kellett felépíteni.
SupporterDlc_LongDescription_Pdf [h2]Journey of the game book (PDF)[/h2]
We have spent more than 6 years working on this game until the release on 31st of May 2022. This book documents our progress from humble prototypes in JavaScript, through endless iterations of different mechanics and features, all the way to the state the game is at now.

ATTENTION: This book is not yet finished, and the current PDF is just a draft. Until now, we have been focused on delivering and polishing the game first. We will finish this book by the start of 2023 and notify everyone when it is ready. Thank you for understanding.
[h2]Journey of the game book (PDF)[/h2]
Több mint 6 évig dolgoztunk ezen a játékon, egészen a 2022. május 31-i megjelenésig. Ez a könyv dokumentálja a fejlődésünket a szerény JavaScript prototípusoktól kezdve a különböző mechanikák és funkciók végtelen iterációin keresztül egészen a játék jelenlegi állapotáig.

FIGYELEM: Ez a könyv még nem készült el, és a jelenlegi PDF csak egy vázlat. Eddig a játék átadására és csiszolására összpontosítottunk először. Ezt a könyvet 2023 elejére fogjuk befejezni, és mindenkit értesítünk, ha elkészült. Köszönjük a megértést.
SoundtrackDlc_LongDescription Original soundtrack of Captain of Industry, composed by Ondřej Matějka. It contains over one hour of relaxing music. All 15 tracks are available in both mp3 (320 kbps) and FLAC formats. A Captain of Industry eredeti zenéjét Ondřej Matějka szerezte. Több mint egy órányi pihentető zenét tartalmaz. Mind a 15 zeneszám mp3 (320 kbps) és FLAC formátumban is elérhető.
Context English Hungarian
JoinOurDiscord JOIN OUR DISCORD CSATLAKOZZ A DISCORDUNKHOZ
LongDescription_1 Your journey will start on an abandoned island with a small crew of loyal workers. In order to survive, you will need to mine raw materials from the earth, grow food, build factories, manufacture products, construct vehicles, research new technologies, explore your surroundings, and trade with other islands. If you do things right, you'll work your way up towards an industrial superpower and you can even start a space program! But this is no easy task and you will be put to the test to keep your settlement alive. Utad egy elhagyatott szigeten kezdődik egy kis csapat hűséges munkással. A túlélés érdekében nyersanyagokat kell bányásznod a földből, élelmet termesztened, gyárakat építened, termékeket gyártanod, járműveket építened, új technológiákat kutatnod, felfedezned a környezetedet, és kereskedned kell más szigetekkel. Ha jól csinálod a dolgokat, ipari szuperhatalommá fejlődhetsz, és még űrprogramot is indíthatsz! De ez nem könnyű feladat, és próbára leszel téve, hogy életben tartsd a településedet.
LongDescription_10 Import and export resources to and from your island
Establish shipping lanes with cargo ships to fill the gaps in your production by bringing in various products such as crude oil, wood, or quartz. While the resources on your island may be limited, the world is not! Later you will be also able to establish shipping contracts with other islands for periodic exchange of goods.
Import és export erőforrások a szigetre és a szigetről
Hozz létre hajózási útvonalakat teherhajókkal, hogy kitöltsd a termelési hiányosságaidat különböző termékek, például nyersolaj, fa vagy kvarc behozatalával. Bár a szigeten lévő nyersanyagok korlátozottak lehetnek, a világ nem az! Később hajózási szerződéseket is köthetsz más szigetekkel az időszakos árucsere érdekében.
LongDescription_11 Explore the world, trade with allies, fight pirates
Repair and upgrade your ship with better engines, armor, and weapons. Explore your surroundings, find refugees, allied settlements to trade with, discover more resources, and be ready for naval battles with pesky pirates!
Fedezd fel a világot, kereskedj a szövetségesekkel, harcolj kalózokkal
Javítsd és fejleszd a hajódat jobb motorokkal, páncélzattal és fegyverekkel. Fedezd fel a környezetedet, találj menekülteket, szövetséges településeket, amelyekkel kereskedhetsz, fedezz fel több nyersanyagot, és állj készen a bosszantó kalózokkal vívott tengeri csatákra!
LongDescription_12 Get to space!
Research and develop your way to space flight. Launch a rocket as a true test of your settlement’s accomplishments.
Irány az űr!
Kutass és fejlessz az űrrepüléshez vezető úton. Indíts el egy rakétát településed fejlődésének igazi próbájaként.
LongDescription_2 Manufacture products
Start simple - smelt iron, mix concrete, create construction parts, and grow food. Soon you will be able to expand into crude oil processing, electronics, solar panels, data centers, and even rockets. There are over 150 unique products to explore and work with!
Termékek gyártása
Kezdd egyszerűen - olvaszd a vasat, keverj betont, készíts építőipari alkatrészeket és termessz élelmiszert. Hamarosan lehetőséged lesz a nyersolaj-feldolgozás, az elektronika, a napelemek, az adatközpontok és még a rakéták gyártására is. Több mint 150 egyedi terméket fedezhetsz fel és dolgozhatsz velük!
LongDescription_3 Build vehicles and transport products
Logistics systems ensure that trucks will automatically deliver products where they are most needed. You can configure the logistics to make it more efficient. Don’t forget to build enough trucks or upgrade existing ones to keep things moving!
Építs járműveket és fuvarozd a termékeket
A logisztikai rendszerek biztosítják, hogy a teherautók automatikusan oda szállítják a termékeket, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A logisztikát konfigurálhatod, hogy még hatékonyabbá tedd. Ne felejts el elég teherautót építeni vagy a meglévőket fejleszteni, hogy a dolgok mozgásban maradjanak!
LongDescription_4 Build conveyor belts and pipes
Use conveyor belts and pipes to route products efficiently and relieve stress on truck-based logistics. The transport system supports vertical stacking and auto-pathing for easy placement. Balancers and sorters also help organize your assembly lines by providing priority and sorting functionalities.
Építs szállítószalagokat és csöveket
Használj futószalagokat és csöveket a termékek hatékony továbbítására és a teherautó-alapú logisztika tehermentesítésére. A szállítórendszer támogatja a függőleges egymásra helyezést és az automatikus útvonalakat a könnyű elhelyezés érdekében. A balanszerek és a válogatók elsőbbségi és válogatási funkciókkal is segítik az összeszerelő sorok szervezését.
LongDescription_5 Mine raw resources on fully dynamic terrain
Find the natural riches of your land and use them to expand your empire. Mine coal, iron, copper, gold, or pump underground oil and water! Make open-pit mines to extract valuable ores from underground, or just dump excess rocks into the ocean to create a new land to build on! Remember that no mountain is tall enough for your fleet of excavators!

Additionally, the dynamic terrain system allows you to create access to various levels of elevation throughout your island. Dig or dump terrain to create slopes between hard to reach places so that you can have the most efficient path for your vehicles.
Nyersanyagok bányászata teljesen dinamikus terepen
Találd meg a földed természeti kincseit, és használd fel őket birodalmad bővítésére. Bányássz szenet, vasat, rezet, aranyat, vagy szivattyúzz földalatti olajat és vizet! Készíts nyitott bányákat, hogy értékes érceket termelhess ki a föld alól, vagy egyszerűen dobd a felesleges köveket az óceánba, hogy új földet hozz létre, amire építkezhetsz! Ne feledd, hogy egyetlen hegy sem elég magas a kotrógépflottádnak!

Emellett a dinamikus tereprendszer lehetővé teszi, hogy a sziget különböző magasságú szintjeihez hozzáférést alakíts ki. Áss vagy rakj le földet, hogy a nehezen elérhető helyek között lejtőket hozz létre, így a leghatékonyabb utat tudod biztosítani járműveid számára.
LongDescription_6 Farm your land
You need to feed your people by growing simple crops such as potatoes. Later, you will be able to grow more advanced crops such as wheat or soybeans and process them to make more kinds of food and products. You can also produce fertilizers and use greenhouses to keep up with the food demands.
Gazdálkodj a földeden
Egyszerű növények, például burgonya termesztésével kell táplálnod a népedet. Később fejlettebb növényeket, például búzát vagy szójababot is termeszthetsz majd, és feldolgozhatod őket, hogy többféle élelmiszert és terméket állíts elő belőlük. Műtrágyát is termelhetsz, és üvegházakat is használhatsz, hogy lépést tarts az élelmiszerigényekkel.
LongDescription_7 Expand your colony and support your people.
To staff your factories, farms, and vehicles, you need people, and lots of them. Build housing and provide essential goods to your citizens such as food, water, electricity, healthcare and household items. The population will grow on its own based on its health and happiness, but you can also recruit and rescue populations on the world map to help your island.
Terjeszd ki a kolóniádat és támogasd az embereidet.
A gyárak, farmok és járművek személyzetéhez emberekre van szükséged, méghozzá sok emberre. Építs lakásokat, és biztosítsd az alapvető javakat a polgáraidnak, mint például élelem, víz, áram, egészségügyi és háztartási cikkek. A népesség magától is nőni fog az egészség és a boldogság alapján, de a világtérképen is toborozhatsz és megmenthetsz embereket, hogy segítsenek a szigeteden.
LongDescription_8 Build complex oil and chemical refineries
Break crude oil down into different usable fractions using multiple refining stages. With the ability to stack pipes you can create compact and scalable plants that can make all the oil-based products you will need for your growing empire.
Építs komplex olaj- és vegyipari finomítóüzemeket
A nyersolajat több finomítási fázis segítségével különböző felhasználható frakciókra bonthatod. A csövek egymásra helyezésének képességével kompakt és méretezhető üzemeket hozhatsz létre, amelyek képesek az összes olyan olajalapú terméket előállítani, amelyre növekvő birodalmadnak szüksége lesz.
LongDescription_9 Research new technologies
Research is a must have! Unlock new buildings and materials and make your factory more efficient. New technologies will change the course of your future. Your factory will grow more efficient and advanced with over 140 technologies to unlock.
Új technológiák kutatása
A kutatás elengedhetetlen! Oldj fel új épületeket és anyagokat, és tedd hatékonyabbá a gyáradat. Az új technológiák megváltoztatják a jövődet. Gyárad egyre hatékonyabbá és fejlettebbé válik a több mint 140 feloldható technológiával.
ShortDescription Land your crew on an abandoned island! Mine raw materials, grow food, build factories, craft products, research technologies and trade with others. Become an industrial giant! It won't be easy to keep your colony alive. Köss ki a legénységeddel egy elhagyatott szigeten! Bányássz nyersanyagokat, termessz élelmiszert, építs gyárakat, készíts termékeket, kutass technológiákat és kereskedj másokkal. Legyél ipari óriás! Nem lesz könnyű életben tartani a kolóniádat.
SoundtrackDlc_LongDescription Original soundtrack of Captain of Industry, composed by Ondřej Matějka. It contains over one hour of relaxing music. All 15 tracks are available in both mp3 (320 kbps) and FLAC formats. A Captain of Industry eredeti zenéjét Ondřej Matějka szerezte. Több mint egy órányi pihentető zenét tartalmaz. Mind a 15 zeneszám mp3 (320 kbps) és FLAC formátumban is elérhető.
SoundtrackDlc_ShortDescription Original soundtrack of Captain of Industry containing over one hour of relaxing music. Available in both mp3 and FLAC formats. A Captain of Industry eredeti hanganyaga, amely több mint egy órányi pihentető zenét tartalmaz. Elérhető mp3 és FLAC formátumban is.
SupporterBundle_Description The supporter edition bundle is for players who would like to support our small game studio MaFi Games and help us to continue and scale our work on Captain of Industry. We are incredibly grateful for your continued support, and as a small "thank you" we've prepared a few exclusive items for you to enjoy!

Signed co-founders,
Marek and Filip
A támogatói csomag azoknak a játékosoknak szól, akik szeretnék támogatni a kis játékstúdiónkat a MaFi Games-t, és segíteni szeretnének abban, hogy folytathassuk a munkát a Captain of Industry-n. Hihetetlenül hálásak vagyunk a folyamatos támogatásotokért, és egy kis "köszönetként" készítettünk nektek néhány exkluzív tárgyat!

Aláírt társalapítók,
Marek és Filip
SupporterDlc_LongDescription The supporter edition is for players who want to support our small indie game studio MaFi Games and help us to continue and scale our work on Captain of Industry. This pack was created for our generous backers who pledged towards the development of the game before it was released here on Steam. We understand that many people missed this opportunity, so we decided to offer this upgrade for everyone. We are incredibly grateful for your continued support, and as a small "thank you" we've prepared a few exclusive items for you to enjoy!

Signed co-founders,
Marek and Filip
A támogatói kiadás azoknak a játékosoknak szól, akik támogatni szeretnék kis indie játékstúdiónkat, a MaFi Games-t, és segíteni szeretnének nekünk abban, hogy folytathassuk a munkát a Captain of Industry-n. Ezt a csomagot nagylelkű támogatóinknak készítettük, akik a játék fejlesztésére tettek felajánlást, mielőtt az itt a Steamen megjelent volna. Megértjük, hogy sokan lemaradtak erről a lehetőségről, ezért úgy döntöttünk, hogy mindenkinek felajánljuk ezt a frissítést. Hihetetlenül hálásak vagyunk a folyamatos támogatásotokért, és egy kis "köszönetként" készítettünk nektek néhány exkluzív tárgyat!

Aláírt társalapítók,
Marek és Filip
SupporterDlc_LongDescription_CraterMap [h2]The Crater map[/h2]
There are rumors that this crater was not formed naturally, but it is a long-abandoned uranium mine. While the uranium is gone, there are still many valuable resources left exposed. You will need to be extremely careful to not breach the outer perimeter otherwise the ocean will flood the entire crater!
[h2]A kráter térkép[/h2]
A pletykák szerint ez a kráter nem természetes úton keletkezett, hanem egy régóta elhagyott uránbánya. Bár az urán eltűnt, még mindig sok értékes nyersanyag maradt szabadon. Rendkívül óvatosnak kell lenned, hogy ne törd át a külső határt, különben az óceán elárasztja az egész krátert!
SupporterDlc_LongDescription_Fountain [h2]Settlement square with fountain[/h2]
You will be able to build a working fountain as part of your settlement!
[h2]Települési tér szökőkúttal[/h2]
A településed részeként egy működő szökőkutat építhetsz!
SupporterDlc_LongDescription_GoldenStatue [h2]Golden statue of maintenance[/h2]
You can upgrade the Statue of Maintenance to be made of gold! This truly shows your people that maintenance is something you deeply care about.
[h2]A karbantartás arany szobra[/h2]
A karbantartási szobrot fejlesztheted, hogy aranyból készüljön! Ezzel igazán megmutathatod az embereidnek, hogy a karbantartás olyasmi, amivel mélyen törődsz.
SupporterDlc_LongDescription_Pdf [h2]Journey of the game book (PDF)[/h2]
We have spent more than 6 years working on this game until the release on 31st of May 2022. This book documents our progress from humble prototypes in JavaScript, through endless iterations of different mechanics and features, all the way to the state the game is at now.

ATTENTION: This book is not yet finished, and the current PDF is just a draft. Until now, we have been focused on delivering and polishing the game first. We will finish this book by the start of 2023 and notify everyone when it is ready. Thank you for understanding.
[h2]Journey of the game book (PDF)[/h2]
Több mint 6 évig dolgoztunk ezen a játékon, egészen a 2022. május 31-i megjelenésig. Ez a könyv dokumentálja a fejlődésünket a szerény JavaScript prototípusoktól kezdve a különböző mechanikák és funkciók végtelen iterációin keresztül egészen a játék jelenlegi állapotáig.

FIGYELEM: Ez a könyv még nem készült el, és a jelenlegi PDF csak egy vázlat. Eddig a játék átadására és csiszolására összpontosítottunk először. Ezt a könyvet 2023 elejére fogjuk befejezni, és mindenkit értesítünk, ha elkészült. Köszönjük a megértést.
SupporterDlc_LongDescription_TombOfCaptains [h2]Tomb of Captains[/h2]
As time passes by, it becomes apparent that the island is not ruled by just a single Captain but by a generation of Captains. The Captains are so loved by their people that they decide to build them the Tomb of Captains, which serves as their final resting place (well, one of the Captains made the order to build it, but this is not in the official statement released by the Captain’s office). This building is incredibly massive and no costs were spared on it. It’s so lavish that it has to be built in 6 stages.
[h2]Kapitányok sírja[/h2]
Ahogy telik az idő, kiderül, hogy a szigetet nem egyetlen kapitány, hanem kapitányok egész generációja uralja. A Kapitányokat annyira szeretik a népük tagjai, hogy úgy döntenek, megépítik nekik a Kapitányok Sírját, amely végső nyughelyükként szolgál (nos, az egyik Kapitány adta ki a parancsot az építésére, de ez nem szerepel a Kapitányi Hivatal által kiadott hivatalos közleményben). Ez az épület hihetetlenül masszív, és nem spóroltak vele. Annyira pazar, hogy 6 szakaszban kellett felépíteni.
SupporterDlc_ShortDescription The supporter edition upgrade is for players who would like to support our small game studio MaFi Games and help us to continue and scale our work on Captain of Industry. We are incredibly grateful for your continued support, and as a small "thank you" we've prepared a few exclusive items for you to enjoy! A támogatói kiadás azoknak szól, akik szeretnék támogatni a MaFi Games-t, és segítenének abban, hogy folytathassuk a munkát a Captain of Industry-n. Hihetetlenül hálásak vagyunk a folyamatos támogatásotokért, és egy kis "köszönetként" készítettünk nektek néhány exkluzív tárgyat!
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Mismatched full stop a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Mismatched full stop a year ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Captain of Industry / Steam pageHungarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Captain of Industry / Steam pageHungarian

a year ago
User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / Steam pageHungarian

a year ago
a year ago
a year ago
a year ago
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Explanation

Has to be short, explanatory and catchy! :)

Context
ShortDescription
Flags
max-length:300
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu.po, string 1